About the project

Platforma „Odgovori.org“ ima za cilj da pomogne omladinskim organizacijama u Srbiji da na brz i efikasan način dođu do željenih podataka o potrebama i problemima mladih ljudi, kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Mogućnosti segmentiranja reprezentativnog uzorka i kontrole dinamike istraživanja prevazilaze dosadašnje alate i mehanizme, međutim za održivost ovakvog sistema potrebno je imati u vidu sledeće savete koji će takođe doprineti i kvalitetu vaših istraživanja.

Savet br. 1 – Vodite računa o frekventnosti vaših istraživanja

 

Mladi predstavljaju važan resurs o kome je bitno voditi računa i ne iscrpeti ga. Sa tim u cilju ova platforma ograničava da jedna osoba iz uzorka odgovara na upitnik više od jednog puta tokom 7 dana. Kako biste bili u prilici da dođete do tačno određenog uzorka koji želite, pre nego što krenete sa pripremom istraživanja konsultujte „Odgovori.org“ kalendar i uverite se da profil mladih ljudi koji je vama potreban već nije deo istraživanja neke druge organizacije. Zakažite vaša istraživanja na vreme kako bismo zajedničkim snagama izbegli preklapanja i sačuvali mlade od preopterećenja. Za uzvrat naša istraživanja će biti kvalitetnija, i svi ćemo uvek biti u prilici da dođemo do podataka koje želimo.

Savet br 2. – Optimalan upitnik za mlade sadrži od 10 do 12 pitanja

 

Preopterećenost informacija danas je dovela do smanjenja pažnje mladih. Ovo je potrebno da imamo u vidu prilikom konstruisanja upitnika kako bismo osigurali da su mladi zaista fokusirani prilikom davanja odgovora i da naša istraživanju odišu visokim kvalitetom.

Kako bismo ovo osigurali, idealno bi bilo da istraživanja sadrže od 10 do 12 pitanja. „Odgovori.org“ platforma, štiteći kvalitet i interese mladih, uvela je ograničenje od 15 pitanja po upitniku. Mnogo su veće šanse da će mladi ostati fokusirani tokom kraćih upitnika nego tokom dužih sa velikim brojem pitanja.

Prilikom sastavljanja upitnika postavite samo ona pitanja koja su važna za vaš krajnji cilj. Izbegavajte pitanja koja vam neće dati dodatan uvid u ono što želite da ispitate.

Savet br. 3 – Budite jasni i koncizni u sastavljanju vaših pitanja i odgovora

 

Duge konstrukcije rečenica mogu zvučati konfuzno mladim ljudima i time direktno uticati da dobijanje manje relevantnih rezultata istraživanja. Koristite kratke, koncizne i jednostavne rečenice, kako u pitanjima tako i u ponuđenim odgovorima.

Pored toga, na kvalitet rezultata može uticati i način na koji postavljate pitanje. Trudite se da budete što direktniji, samim tim će i vaši rezultati biti bolji. Fokusirajte se na merljive odgovore koje vam vaši ispitanici mogu pružiti.

Savet br. 4 – Koristite zatvoreni tip pitanja

 

Iako je ova opcija uvedena u sam mehanizam kao jedina mogućnost, zatvoreni tip pitanja jeste i najefikasniji za dalju analizu. Sa jedne strane olakšava mladim ljudima da pruže kvalitetan odgovor, a sa druge omogućava vam da izbegnete sate naknadne analize kodirajući i razumevajući otvorene odgovore. Međutim, imajte u vidu da je potrebno predvideti što je moguće širi dijapazon odgovora kako mladi ne bi bili uskraćeni za izražavanje svog mišljenja.

Savet br. 5 – Postavljajte jedno po jedno pitanje, hitajući ka cilju vašeg istraživanja

 

Česta zamka u koju upadaju oni koji konstruišu pitanja je veznik „i“. Ukoliko želite da ispitate „u kojoj meri su mladi zadovoljni prenetim znanjem i podrškom trenera u procesu učenja na vašim događajima“, neka ovo budu ipak dva posebna pitanja s obzirom da „zadovoljstvo načinom na koji trener prenosi znanje“ ne mora uvek da korespondira sa „zadovoljstvom načinom na koji trener pruža učesnicima podršku“.

Pored toga, imajte jasnu sliku kako vaša pitanja jedno po jedno vode ka ostvarivanju cilja usled koga ste se odlučili da konsultujete mlade. Neka budu grupisana po jasnim kategorijama.

Savet br. 6 – Izbegavajte da utičete pitanjima na odgovore ispitanika

 

Bez obzira što vam to nije namera, pitanja korišćenjem određenih reči i fraza mogu uticati na odgovore ispitanika. Na primer, „Mladi su percipirani kao najkreativniji deo društva. U kojoj meri smatrate da mladi svojom kreativnošću mogu doprineti rešavanju problema svoje lokalne zajednice?“. Ovako postavljeno pitanje može uticati na izuzetno visoko mišljenje o mogućnostima da učestvuju u rešavanju problema lokalne zajednice, s obzirom da im je na startu pomenuto da su oni kao demografska kategorija „često bolji po pitanju kreativnosti od drugih“. Trudite se da budete što objektivniji i da u što manjoj meri utičete na odgovore ispitanika. Samim tim će i vaša istraživanja biti relevantnija.

Savet br. 7 – Mladi vole kada im se obraćate njihovim jezikom

 

Korišćenje preterano birokratskog i formalnog jezika može uticati da vas mladi ne razumeju ili da nisu duboko uključeni u pružanje odgovora na pitanje. Kreirajte vaše upitnike i vaša pitanja služeći se jezikom mladih ljudi – rečnikom koji oni svakodnevno koriste. Naravno, potrebno je voditi računa i da gramatikom i pravopisom ne ispadnete „nepismeni“ i „neozbiljni“.

Savet br. 8 – Koristite skale, radije nego „da i ne“ pitanja

 

Korišćenjem skale u vašim pitanjima bićete u prilici da dođete do daleko informativnijih odgovora i da zaista razumete stepen (ne)zadovoljstva ispitanika određenim fenomenom, nego što je to slučaj sa „da i ne“ pitanjima koja vam daju uvid samo u stranu spektra gde se po određenoj podeli mladi nalaze. Dakle, umesto „da li ste…“, pokušajte češće da koristite pitanja „u kojoj meri ste…“.

Savet br. 9 – Izbegavajte komplikovane matrice

 

Matrice zahtevaju daleko veću pažnju nego ostali tipovi zatvorenih pitanja, a kao što smo to već pomenuli ranije – mladi tu pažnju najčešće nemaju. Postavljanjem ovih pitanja izlažete se riziku dobijanja manje kvalitetnih rezultata. Uvek kada za to postoji prostor, matrice pretvorite u set skaliranih pitanja koja su mladima jednostavnija za razumevanje. Ukoliko pak za to ne postoji prostor i važno vam je da pitanja ipak budu u matrici – trudite se da koristite što jednostavniji i jasniji jezik i kod sastavljanja pitanja i pružanja ponuđenih odgovora.

Savet br. 10 – Testirajte vaše upitnike

 

Iako ste vodili računa o svim prethodno navedenim savetima i iskoristili svoje znanje i iskustvo da sastavite upitnik, neke greške se uvek mogu provući i uticati na kvalitet dobijenih rezultata. Zbog toga pre nego što pustite upitnik ka mladima, testirajte upitnik sa nekim ko nije bio uključen u proces njegovog kreiranja, zamolite ga da popuni i da vam prenese svoj utisak u njemu. Na taj način ćete izbeći potencijalne greške i kasnije poteškoće prilikom analize dobijenih rezultata.